[

Tweede Kamer verkiezingen 2021

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan!

Het kabinet Rutte III heeft er nu bijna drie jaar opzitten. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 nog ver weg lijken, zijn in Den Haag de voorbereidingen voor deze verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord in volle gang. Effectieve belangenbehartiging vindt namelijk niet rond de verkiezingen plaats, maar juist in de komende maanden tót de zomer van 2020. Daarna is invloed uitoefenen nog wel mogelijk, maar de succeskansen slinken enorm. Het echte lobbywerk voor de formatie en het regeerakkoord gaat nu dan ook beginnen. Graag willen wij u hier tijdig op attenderen zodat uw organisatie zich optimaal kan positioneren richting de aanstaande Kamerverkiezingen.

Juist nu is er nog ruimte voor discussie en input. Belangrijk is om te weten wie er betrokken zijn bij de voorbereiding, aan welke informatie zij behoefte hebben en hoe het stakeholderveld eruitziet. Heeft uw organisatie bijvoorbeeld belang bij aanpassingen in of juist behoud van huidige wet- en regelgeving? Zorg dan dat u weet wie er op de ministeries betrokken zijn bij de uitwerkingen van bepaalde dossiers en onderzoeken, welke werkgroepen binnen politieke partijen zich bezighouden met uw onderwerp en welke stakeholders uit het veld (mogelijk) eenzelfde belang hebben. Zo weet u niet alleen wie u moet benaderen om uw belang onder de aandacht te brengen, maar kunt u er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat het hoger op de agenda komt te staan door het aangaan van een brede maatschappelijke coalitie. Het is een pre-verkiezingsjaar en veel draait dan om de agendering van onderwerpen: wie weet een onderwerp, slogan of standpunt te introduceren dat de verkiezingscampagne (mede) bepaalt? Politieke partijen zoeken nu onderwerpen om zich op te profileren.

De keuzes die worden gemaakt in het formatieproces en die worden vastgelegd in het regeerakkoord kunnen grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Nieuwe plannen worden gepresenteerd, er gaat een streep door oude plannen, budgetten worden verhoogd, verlaagd of zelfs volledig geschrapt. Tevens worden nieuwe beleidslijnen uitgezet. De komende periode is dé kans om uw belang onder de aandacht te brengen. Doe dit vooral op themaniveau en op hoofdlijnen, en vooral niet in uitgebreide epistels of uitgewerkt tot in detail.

Wat gebeurt er op dit moment?

 Schrijven verkiezingsprogramma’s

Politieke partijen zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Zo zijn er commissies ingesteld die zich bezighouden met het schrijven van het verkiezingsprogramma of de nieuwe kandidatenlijst. Ook worden de eerste fundamenten gelegd voor het partijprogramma in discussiedocumenten. Input komt deels van de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. Tijdens de partijcongressen wordt met de leden van gedachten gewisseld over deze discussiestukken en worden thema’s besproken die terug moeten komen in het partijprogramma. Ook zullen er inspraakavonden door sommige partijen worden georganiseerd om input voor de programma’s op te doen. De eerste definitieve partijprogramma’s worden in het najaar van 2020 verwacht.

Input ministeries voor nieuw regeerakkoord

Ook bij de ministeries wordt nu al gewerkt aan de basis voor het nieuwe regeerakkoord. Zo wordt voor zestien uiteenlopende onderwerpen inzichtelijk gemaakt welke mogelijke politieke keuzes in de toekomst gemaakt kunnen worden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om innovatie te stimuleren, de energietransitie vorm te geven, klimaatdoelstellingen te halen, de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel te garanderen en op welke manier talent of de arbeidsmarkt kan worden benut. De uitkomsten hiervan worden in de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is aan de toekomstige onderhandelaars om hierover te oordelen tijdens de kabinetsformatie.

Het vorige Kabinet heeft in 2016 een dergelijke analyse uit laten voeren en een aantal van de voorgestelde maatregelen vormde de basis voor het huidige regeerakkoord 2017-2021. Destijds stonden mogelijke bezuinigingen centraal, ditmaal wordt nadrukkelijk ook gekeken naar mogelijke investeringen.

Naast deze analyses worden ook op de individuele ministeries voorbereidingen getroffen voor de nieuwe formatieperiode. Zo werkt bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het Centraal Planbureau aan ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’. Onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden de nodige investeringen in mobiliteit geanalyseerd. En het Ministerie van Financiën onderzoekt de hervorming van het belastingstelsel en kijkt daarbij onder andere specifiek naar het belasten van inkomsten door techbedrijven en inkomsten die via online platforms worden gegenereerd.

Andere onderwerpen die in de volgende Kabinetsperiode hoog op de agenda zullen staan zijn bijvoorbeeld hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het klimaat, het onderwijs en de zorg. Meer specifiek zullen ook (deel)onderwerpen zoals 5G, reizen met het OV, rekeningrijden en elektrisch rijden, AI, wachtlijsten in de zorg en houdbaarheid van de zorgkosten, energietransitie, vergrijzing, handel met China, belasting van techbedrijven, migratie, het stimuleren van deelmobiliteit en MaaS hoog op de politieke agenda staan.

Wat soms vergeten wordt: de gegevens en informatie waarmee men rekent is vaak bepalend voor toekomstige keuzes. Veel ministeries zijn dan ook gebaat bij input van experts en maatschappelijke partijen voor deze analyses en betrekken hen actief in de gedachtevorming. Het is daarom in deze maanden tot de zomer van 2020 zaak om invloed uit te oefenen op – en relaties te onderhouden met – bewindspersonen, Kamerleden en ambtenaren.

Wilt u een effectieve lobbycampagne voeren en adequaat de belangen van uw organisatie behartigen, dan is nú het moment om in actie te komen. Vanzelfsprekend wijst IvCB u graag de weg in hoe u uw belang het beste onder de aandacht van beleidsmakers kunt brengen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.